Algemene voorwaarden voor het gebruik van de websites: https://www.actiefwonen.be/.

INLEIDING

De naamloze vennootschap EDITION VENTURES n.v., met maatschappelijke zetel te 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 431 D, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0437.339.742, is de uitbater van de website en de mobiele site bereikbaar via de URL www.actiefwonen.be (hierna de ‘Website’ genoemd) en de mobiele en tabletapps ‘Actief Wonen’.

Edition Ventures N.V.
BTW BE 0437.339.742
RPR Brussel

EDITION VENTURES n.v. worden in deze gebruiksvoorwaarden ‘Edition Ventures’ genoemd.

1. DOEL

De algemene gebruiksvoorwaarden bepalen de voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de (mobiele) Website, evenals die met betrekking tot de applicaties.

Deze voorwaarden gelden ook voor elke bestaande of toekomstige uitbreiding of afgeleide van de (mobiele) Website, met inbegrip van de sociale netwerken.

Alle rechten en aansprakelijkheden die ten behoeve van Edition Ventures worden bepaald, gelden ook voor derden die door Edition Ventures worden ingeschakeld.

2. APPLICATIE

Het begrip “U” refereert aan iedere gebruiker, hetzij een fysieke of legale persoon, wel of niet ingeschreven op de (mobiele) Website, die de (mobiele) Website raadpleegt, bestanden downloadt, ze gebruikt, zich registreert via eender welk formulier dat op de (mobiele) Website beschikbaar is, die een login aanmaakt, lid wordt, zich abonneert of een contract afsluit met Edition Ventures.

Tijdens het surfen op de (mobiele) Website, door het lezen van documenten, het downloaden van bestanden, deze te raadplegen en/of op enige manier te gebruiken, door U te registreren via eender welk formulier dat op de (mobiele) Website beschikbaar is, door een login aan te maken, door lid te worden, U te abonneren of een contract af te sluiten met Edition Ventures, geeft U formeel, onvoorwaardelijk en zonder enige reservaties aan dat U akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze te respecteren.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke raadpleging van informatie, bestelling, abonnement, en contract dat de partijen verbindt. Daarenboven sluiten deze algemene voorwaarden alle andere algemene voorwaarden uit en vervangen deze.
Edition Ventures behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op om het even welk ogenblik te amenderen zonder voorafgaande kennisgeving. Deze amenderingen zijn onmiddellijk van toepassing op ieder gebruik van de (mobiele) Website.
De bijkomende regels en gedragslijnen zijn een integraal onderdeel van deze algemene voorwaarden. Het is daarom aangeraden regelmatig de nieuwste versie van deze algemene voorwaarden door te lezen. Deze zijn te allen tijde beschikbaar op het volgende adres: https://www.actiefwonen.be/juridische-voorwaarden/.

3. TOEGANG

De (mobiele) Website kan geraadpleegd worden door recente computers waarop gangbare software is geïnstalleerd (internetbrowser, operationeel systeem, enz.). Edition Ventures garandeert geen enkele compatibiliteit en kan niet verantwoordelijk gehouden worden als u er niet in slaagt de gehele of een deel van de (mobiele) Website te raadplegen en/of te gebruiken, ongeacht de reden hiervoor.
Derhalve bent u verantwoordelijk u te voorzien van de informatica-apparatuur, en mogelijke menselijke middelen, die nodig zijn om ervoor te zorgen dat u zich met de (mobiele) Website kunt verbinden.
De (mobiele) Website wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. U hebt uitsluitend het recht de (mobiele) Website en zijn inhoud ten persoonlijke titel te raadplegen. Onder deze titel geniet u van een persoonlijke gebruikslicentie voor de (mobiele) Website en zijn inhoud, die niet overdraagbaar en uitsluitend gelimiteerd is tot een gebruik voor persoonlijke doeleinden. De duur van de gebruikslicentie is beperkt tot de duur van uw toegang tot de (mobiele) Website.
Ieder commercieel gebruik van de (mobiele) Website is strikt verboden. De term “commercieel gebruik” heeft betrekking op iedere verkoop of verhuur van de verscheidene functionaliteiten van de (mobiele) Website of van de affiliaties of opnames op de (mobiele) Website, of op elk gebruik van de (mobiele) Website en zijn componenten met als enig doel publicitaire of abonnementsinkomsten te genereren, of meer algemeen oneerlijke concurrentie of praktijken die in strijd zijn met het eerlijk gebruik tegenover Edition Ventures en/of de (mobiele) Website. Deze opsomming is niet limitatief.
Het is U daarenboven strikt verboden alle of een deel van de elementen aanwezig op de (mobiele) Website te modificeren, te reproduceren, te verhuren, te lenen, te verkopen, te distribueren, of op basis ervan afgeleide werken te creëren. Het is daarom verboden (en u kunt anderen hier het recht niet toe geven) enige rechten betreffende de (mobiele) Website en zijn inhoud, inclusief maar niet gelimiteerd tot, alle rechten betreffende de software, te kopiëren, te modificeren, een afgeleid werk eruit te creëren, het ontwerp of de samenstelling ervan om te keren, of op iedere andere manier de broncode te vinden, te verkopen, toe te wijzen, te sublicentiëren of op enige manier te transfereren.
In het kader van uw toegang tot de (mobiele) Website of zijn inhoud, zult U zich uitdrukkelijk ervan weerhouden, op om het even welke manier en ongeacht de gebruikte technische middelen, om:

 • Te trachten toegang te hebben tot delen die niet publiek online geplaatst zijn;
 • Aanpassingen te maken aan de (mobiele) Website;
 • Een daad te stellen die, op om het even welk ogenblik, de goede werking van de (mobiele) Website zou kunnen verstoren op om het even welke manier;
 •  Een (automatisch) systeem te gebruiken zoals, maar niet gelimiteerd tot ‘robots’, ‘spiders’, ‘offlines readers’, enz., die tot doel hebben toegang tot de (mobiele) Website te creëren zodat meer berichten naar de (mobiele) Website gestuurd worden dan mogelijk is door een normaal (manueel) gebruik door een persoon met gebruik van een normale internetbrowser. De term ‘berichten’ betreft onder andere vragen en verzoeken, antwoorden en deelname aan wedstrijden, stemmen, alle interactie met een andere gebruiker van de (mobiele) Website enz., zelfs als U reageert op een verzoek dat op de (mobiele) Website is geformuleerd (bijvoorbeeld deelname aan een wedstrijd) ;
 •  Inhoud die illegaal, schadelijk, bedreigend, belagend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, een bedreiging voor het private leven van anderen, hatelijk, racistisch of die op een andere manier laakbaar is te vertonen, op te laden, te sturen, via e-mail door te geven of op enige andere manier te openbaren;
 • Inhoud die in strijd is met de geldende internationale wetgeving te raadplegen, te tonen, te downloaden, te versturen of uit te zenden;
 • Trachten andere gebruikers te misleiden door zich de naam of handelsnaam van andere personen onrechtmatig toe te eigenen;
 • Gewelddadige inhoud, brevetten, gedeponeerde merken, fabricatiegeheimen, intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die aan andere toebehoren te downloaden, te vertonen, te versturen, of per e-mail of op enige andere manier te transfereren;
 •  Iedere inhoud die computervirussen of andere code, bestand of programma’s ontworpen voor het onderbreken, vernietigen of limiteren van de functionaliteit van om het even welke software, computer of telecommunicatiehulpmiddel bevat, zonder dat deze opsomming limitatief is, te downloaden, te vertonen, te versturen, of per e-mail of op enige andere manier te transfereren;
 • Een handeling te doen die een verstorend effect heeft op de mogelijkheid van andere gebruikers om toegang te hebben op de (mobiele) Website;
 • De diensten, de servers, de met de diensten verbonden netwerken te verhinderen of te verstoren, of het weigeren zich te houden aan de voorwaarden, procedures, algemene regels of reguleringen die van toepassing zijn op de netwerken die met de (mobiele) Website verbonden zijn;
 • Eén of meerdere andere gebruikers van de (mobiele) Website of zijn inhoud te belagen op om het even welke manier;
 • Persoonlijke gegevens betreffende andere gebruikers te verzamelen en op te slaan.
  Tenslotte verbindt u zich ertoe alle redelijke en noodzakelijke voorzorgen te nemen om te verhinderen dat uw apparatuur of uw gegevens besmet zijn met virussen, bugs, Trojaanse Paarden, of om het even welke andere malware, van om het even welke aard.
  Voor de toegang of het gebruik van bepaalde delen van de (mobiele) Website moet U zich registreren, een login creëren en/of lid worden. U verbindt zich ertoe tijdens de registratie juiste, actuele en volledige informatie te geven, en ervoor te zorgen dat deze regelmatig bijgewerkt wordt. Indien dit niet het geval is heeft Edition Ventures het recht de account te schorsen of te sluiten, of U de toegang tot de gehele of een deel van de (mobiele) Website of zijn inhoud te ontzeggen.

Het is belangrijk dat u uw login en wachtwoord geheimhoudt en die niet deelt met derden. U bent als enige verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord en voor elk gebruik dat anderen daarvan zouden kunnen maken, zelfs zonder uw medeweten. Bij twijfel over het geheime karakter van uw wachtwoord dient u het onmiddellijk aan te passen of Edition Ventures zo snel mogelijk op de hoogte te stellen via het e-mailadres mds@editionventures.be, of schriftelijk naar Edition Ventures, Chaussée de Louvain 431 D, 1380 Lasne.

In overeenstemming met artikel 5.1 hieronder is ieder lid of iedere geregistreerde gebruiker zelfverantwoordelijk voor zijn registratie of lidmaatschap en voor de mogelijke misbruiken of schade die hieruit kunnen voorkomen. Edition Ventures kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het oneigenlijk gebruik van de registratie of het lidmaatschap, de login en/of het paswoord.
U aanvaardt ook dat U verantwoordelijk bent, tegenover alle anderen, en meer bepaald de op om het even welke manier gerepresenteerde personen, voor alle inhoud die u op de (mobiele) Website of door middel van de (mobiele) Website publiceert.
Edition Ventures behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook tijdelijk of permanent de toegang tot de (mobiele) Website volledig of gedeeltelijk te wijzigen of te onderbreken, en dit zonder voorafgaande melding. De redenen daarvoor kunnen zijn – bij wijze van illustratie en zonder daartoe beperkt te zijn – het onderhoud of een belangrijke wijziging van de inhoud en/of de functionaliteiten.

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het ontwerp, de inhoud, de lay-out, de structuur, de broncodes, de programmering, de beelden, de foto’s, de informatie, de informatieve elementen, de logo’s, de tekeningen, de merken, de modellen, de slogans, de software, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, databank, de muziek en alle andere elementen van de (mobiele) Website, en in het algemeen, de inhoud zowel als de structuur van de (mobiele) Website, behoren toe, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Edition Ventures, en zijn beschermd door verscheidene intellectuele en/of industriële eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het recht sui generis van de aanmaker van de databank, enz.), wat U erkent en aanvaardt. Door het surfen op of raadplegen van de (mobiele) Website, door U te registreren, door lid te worden, door een login te creëren, door bestanden te downloaden of door van de inhoud gebruik te maken, kunnen geen van de hierboven beschreven rechten of gelijkaardige rechten ontleend worden.
Edition Ventures garandeert dat de elementen die aanwezig zijn op de (mobiele) Website en die beschikbaar gesteld worden de rechten van derden respecteren, en in het algemeen niet onwettig zijn. Edition Ventures kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de informatie die op de (mobiele) Website gepresenteerd wordt. Edition Ventures geeft daarenboven geen enkele garantie van echtheid, handelskwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel, om het even welk, van de informatie gepresenteerd op de (mobiele) Website.
Het wijzigen, reproduceren en ongeoorloofd gebruiken van gegevens van de (mobiele) Website en het openbaar maken van welke informatie dan van op de (mobiele) Website aan derden is verboden. De gebruiker verbindt zich er met deze overeenkomst toe de auteursrechten evenals de relevante wet- en regelgeving van toepassing in dit verband te respecteren.

De gedeeltelijke of totale reproductie, de distributie, de verkoop, het delen, het publiceren, het aanpassen en/of het gebruik van de (mobiele) Website en zijn inhoud, in iedere vorm en op welke manier ook, zijn strikt verboden. Het opslaan van om het even welke informatie en/of element van de (mobiele) Website in een (elektronische) databank is niet toegelaten, met uitzondering van het automatisch vastleggen van informatie door de webbrowser.

Door bepaalde gegevens, teksten, beelden en/of andere elementen online te plaatsen geeft U Edition Ventures automatisch en gratis het recht deze elementen te reproduceren, deze te communiceren en/of deze op een andere manier te gebruiken, zowel op de (mobiele) Website alsook in één of meerdere magazines of producten die uitgegeven worden door Edition Ventures.

Het is dan ook ten strengste verboden om de gegevens van de (mobiele) Website te gebruiken in een andere omgeving dan in die op deze site; dat geldt in het bijzonder voor de algemene gegevens met betrekking tot Edition Ventures. Om de rechten ter zake te respecteren en een dergelijk gebruik mogelijk te maken, is voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van de intellectuele/industriële eigendomsrechten vereist.

Het doorsturen van om het even welk werk beschermd door intellectuele/industriële eigendomsrechten is alleen toegestaan als u daar rechten op hebt of als u vooraf de noodzakelijke schriftelijke toestemming hebt gekregen. Door het plaatsen en doorgeven van gegevens, teksten, afbeeldingen en/of elk ander [online] element of door het aanbieden van content op de (mobiele) Website, verleent u Edition Ventures bovendien automatisch een licentie die ons de exclusieve toestemming geeft om die bijdragen geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te integreren, te communiceren, aan te passen, weer te geven, te digitaliseren, te vertalen en/of ze anderszins te gebruiken voor ofwel publiciteitsdoeleinden, commercieel of niet-commercieel, of om de inhoud, de informatie, de documenten, de afbeeldingen, de video’s, de beschrijvingen of elk ander element met betrekking tot de gebruiker over te dragen, in sub licentie te geven en tot slot aan te passen aan de behoeften van de verspreiding, op alle bekende of vandaag nog onbekende wijzen, via alle mogelijke communicatiemedia en dragers, met het oog op verspreiding. Deze licentie wordt gratis verstrekt voor de hele wereld en voor de duur van de wettelijke bescherming.

In al die gevallen vrijwaart u Edition Ventures tegen elke aanspraak van een derde partij.

De gebruiksrechten verleend door Edition Ventures zijn strikt beperkt tot de toegang, het downloaden en het kopiëren van gegevens voor privé- en persoonlijk gebruik. Deze rechten beperken zich uitsluitend tot mededeling in familiekring.

Een uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Edition Ventures is altijd vereist voor elk ander gebruik.

5. VERANTWOORDELIJKHEID

5.1. Algemeen

Het raadplegen en het gebruik, van welke aard dan ook, en met welke technologische middelen dan ook, van de (mobiele) Website, is altijd op Uw eigen verantwoordelijkheid. Algemeen kan Edition Ventures op geen enkele manier verantwoordelijk zijn tegenover gebruikers en/of derden voor mogelijke schade door deze geleden, van om het even welk aard (direct, indirect, nevenschade, enz.), inkomensverlies, verlies van gegevens, verlies van een kans of van alle schade voortvloeiend uit de nalatigheid of vergetelheid in het inrichten, uitbaten en aanbod van de (mobiele) Website, met inbegrip van alle partijen en/of mogelijke schade voor de gebruiker en/of derden.

5.2. Beschikbaarheid

Edition Ventures is in het algemeen gehouden aan een inspanningsverbintenis. Edition Ventures zal in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke directe of indirecte schade die U lijdt tijdens Uw gebruik van de (mobiele) Website, van de websites die ermee verbonden zijn, en/of van de inhoud die ter beschikking gesteld wordt. Eveneens is Edition Ventures slechts gehouden aan zijn opzet of grove fout. Zij is niet verantwoordelijk voor de opzet of grove fout van zijn werknemers, lastgevers en in het algemeen zijn uitvoerende agenten.

Edition Ventures zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat de (mobiele) Website te allen tijde beschikbaar blijft voor een normaal aantal gebruikers. Als het aantal gebruikers die tegelijkertijd aanwezig zijn op de (mobiele) Website bijzonder hoog is, kan Edition Ventures de optimale werking van en toegang tot de (mobiele) Website en zijn inhoud niet garanderen.
Edition Ventures is ook niet verantwoordelijk voor contracten en relaties tussen de gebruikers van de (mobiele) Website.
Edition Ventures garandeert daarenboven ook de compatibiliteit van de bestanden die deel uitmaken van of die aanwezig zijn op de (mobiele) Website met uw apparatuur, noch de toegankelijkheid tot deze elementen.
U zult ook Edition Ventures vrijwaren voor iedere klacht, in één of ander van de volgende gevallen:

 • Gemis van kansen of inkomen van welke aard dan ook door het wel of niet functioneren of het gebruiken of niet gebruiken van de (mobiele) Website of van de inhoud die zich daarop bevond of zich bevonden zou moeten hebben;
 •  Onwettelijke of ongeoorloofde intrusie door derden in de webserver of op de (mobiele) Website van Edition Ventures;
 •  Het inbrengen van een computervirus in de webserver of de (mobiele) Website;
 •  Tijdelijke verstoring van de bandbreedte;
 •  Onderbreking van de internetverbinding door een gebeurtenis die buiten de controle van Edition Ventures ligt.

U aanvaardt dat de aangeboden functies doorheen de (mobiele) Website kunnen evolueren. Zo zullen sommige verwijderd worden en andere toegevoegd worden, zonder dat U de toegang tot een bepaalde functie als een verworven recht kunt beschouwen. Eveneens zal enkel Edition Ventures beslissen over het toevoegen of verwijderen van enige inhoud die op de (mobiele) Website gepresenteerd wordt.

Edition Ventures behoudt zich het recht voor, op elk ogenblik en om het even welke reden, de gehele of een deel van de (mobiele) Website te veranderen of tijdelijk of permanent te onderbreken, dit zonder U hiervan voorafgaand in kennis te stellen.

Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn bij onderhoud aan de (mobiele) Website of voorgestelde belangrijke veranderingen aan de inhoud en/of functionaliteiten.

Dit zal ook het geval zijn als Edition Ventures rechtmatig gelooft dat U deze algemene voorwaarden hebt overtreden, of gehandeld hebt in strijd ermee, of met iedere andere wettelijke voorschriften in voege op het ogenblik van de overtreding.

Edition Ventures kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade verbonden met een verandering, schorsing of onderbreking van de toegang tot de (mobiele) Website, wegens om het even welke reden.

Tenslotte erkent U en aanvaardt U de restricties en risico’s verbonden aan het gebruik van het internet of van elke andere manier waarop de (mobiele) Website op dit ogenblik of in de toekomst beschikbaar gesteld is. U erkent en aanvaardt ook de risico’s van het opslaan en de transmissie van gegevens op een elektronische of digitale manier. U erkent en aanvaardt dat Edition Ventures niet aansprakelijk gehouden kan worden voor alle schade veroorzaakt door het gebruik van de (mobiele) Website (zowel als alle of delen van de inhoud) of het internet, als gevolg van de voormelde risico’s. Daarenboven erkent U en aanvaardt U dat de uitgewisselde elektronische communicaties en de back-ups gedaan door Edition Ventures als bewijs gebruikt kunnen worden.

5.3. Gegevens

Edition Ventures zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat gegevens en documenten die deel uitmaken van de (mobiele) Website volledig, juist en actueel zijn. Fouten en/of lacunes en/of verouderde gegevens kunnen nooit uitgesloten worden, en daarom geeft Edition Ventures hiervoor geen enkele garantie. Edition Ventures kan ook op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden in geval van schade en/of verlies, van om het even welke aard, die zou voortkomen uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van om het even welk element van de (mobiele) Website. Edition Ventures kan eveneens niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade, van om het even welke aard, die zou voortkomen uit beslissingen genomen op basis van enige gegevens en/of informatie van de (mobiele) Website.

Edition Ventures kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, van om het even welke aard, die het gevolg zou zijn van beslissingen genomen op basis van enig(e) gegeven en/of informatie van de (mobiele) Website.

Edition Ventures heeft eveneens het recht op ieder moment de informatie of de gegevens die op de (mobiele) Website gepubliceerd zijn aan te passen.

Het beheer van informatie en de controle van de nauwkeurigheid, de volledigheid of het gebruik van de gegevens valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Edition Ventures kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele directe of indirecte schade die voortvloeit uit om het even welk gebruik van informatie die via de vennootschap is verkregen.

5.4. Links

Edition Ventures mag links voorstellen naar andere websites die worden beheerd door derden.

Gezien de hoeveelheid informatie en de inhoud die op de (mobiele) Website wordt gegenereerd, kan Edition Ventures de sites van derden niet controleren op inhoudelijk of technisch vlak. Edition Ventures garandeert daarom op geen enkele manier de nauwkeurigheid en volledigheid van de inhoud, de toegang en beschikbaarheid van die andere websites, alsook van de externe links waarnaar zij verwijzen, of de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het raadplegen en/of gebruiken van die sites, in het bijzonder – en zonder daartoe beperkt te zijn – de verkoop van de producten of diensten die daarop worden aangeboden. U bent zelf verantwoordelijk voor de beslissing om die links te activeren. Het is dus uw verantwoordelijkheid om te bepalen of het opportuun is voor u om die sites te bezoeken. Door de hyperlinks op de (mobiele) Website te gebruiken, erkent en aanvaardt de gebruiker dat ook.

Geen enkele tekortkoming met betrekking tot de inhoud, tot enige wettelijke bepaling [met inbegrip van gelijke welke inbreuk op de rechten van anderen], tot het bestaan, de bereikbaarheid, het gebruik of de beschikbaarheid van de (mobiele) Website in kwestie zal onder de aansprakelijkheid vallen van Edition Ventures, haar werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en zakelijke partners.

In het algemeen kan uit deze links geen enkele goedkeuring, medewerking of band worden afgeleid.

Elke link kan op elk moment door Edition Ventures worden verwijderd.

5.5. Virussen

Alhoewel Edition Ventures er al het mogelijke aan doet om de (mobiele) Website vrij te houden van bugs, virussen, Trojaanse Paarden en spyware, kan het niet uitgesloten worden dat deze kunnen voorkomen. Edition Ventures kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade en/of verlies die daardoor kan ontstaan. Edition Ventures raadt U ten sterkste aan firewalls, anti-virus en andere benodigde beschermende software te installeren, zodat mogelijke beschadiging aan Uw computer voorkomen kan worden. Als u de aanwezigheid van een van de voornoemde elementen op de (mobiele) Website vaststelt, nodigen wij u uit die te melden aan de webmaster op het e-mailadres support@editionventures.be zodat de nodige maatregelen kunnen worden genomen.

5.6. Communicatie van gegevens

Het doorsturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonlijke gegevens, kredietkaart- en andere nummers, gebeurt altijd op Uw eigen risico. Edition Ventures doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de communicatie van gegevens gebeurt op een beveiligde manier. Niettemin kan Edition Ventures niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke schade die zou voortkomen uit het verlies en/of de onderschepping van bepaalde gegevens door derden. Wat dit betreft raadt Edition Ventures U ten stelligste aan de nodige software te installeren en altijd voorzichtig te zijn bij het gebruik en de communicatie van Uw persoonlijke gegevens.

5.7. Berichten

Berichten van alle aard (correspondentie, tips, links, berichten, advertenties, reacties, communicatie, discussies in het forum, chats, enz.) kunnen geregistreerd worden door derden op de (mobiele) Website. Edition Ventures behoudt zich het recht voor om deze diensten geheel of gedeeltelijk onmiddellijk te schorsen en/of te stoppen, zonder voorgaande waarschuwing of motivering. Edition Ventures kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade die hieruit zou voortvloeien. Gezien deze berichten gegenereerd worden door derden, kan Edition Ventures op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade die eruit kan voortkomen, noch voor mogelijke fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten of andere zaken die in deze berichten opgenomen zijn, zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de persoon die deze geplaatst heeft. Als u een bericht plaatst, van om het even welke aard, of iedere andere vorm van informatie en/of mening op de (mobiele) Website, verbindt u zich ertoe uitsluitend informatie (beelden, foto’s) te gebruiken die niet in overtreding zijn van enige intellectuele eigendomsrechten van derden (auteursrecht, portretrecht, …), noch in strijd zijn met de standaarden en goede zeden, noch met een wettelijke bepaling. U beschermt dus Edition Ventures uitdrukkelijk tegen iedere beoogde klacht of aanklacht door derden op basis van de inhoud die U op de (mobiele) Website geplaatst zou hebben.

6. PRIVACY

We nodigen u uit om onze privacyverklaring hiernaast te raadplegen

7. COOKIES

7.1. Definities

Hieronder wat we verstaan onder de termen die we gebruiken.

 • Apparatengroepen of eindapparatuur: toestellen zoals laptops of desktops, smartphones, tablets …
 •  Cookies: kleine digitale tekstbestanden die op uw apparatengroepen worden geplaatst of gelezen wanneer u onze (mobiele) Website bezoekt en gebruikt. Wanneer u een site bezoekt, geven cookies op anonieme wijze elke gebruiker een specifieke referentie. Ze vergemakkelijken ook het latere gebruik van de Website door de geïdentificeerde persoon, door de site meteen in de taal van die persoon op te roepen bijvoorbeeld.
 • Webbakens of pixeltags: (onzichtbare) grafische bestanden op een webpagina of in een e-mail. Ze verzamelen informatie over het gedrag van de bezoekers van de (mobiele) Website.
 •  Webbakens of pixeltags worden geactiveerd wanneer een bezoeker surft op onze (mobiele) Website of wanneer hij een weblink opent die hem per e-mail wordt toegestuurd en hij de overeenkomstige informatie leest. We gebruiken pixeltag-technologie om een register aan te leggen van bezoekersactiviteiten op onze (mobiele) Website. Dankzij die technologie weten we welke onderdelen van de sites worden bezocht, en wanneer en van waar ze worden bezocht.

Door cookies en webbakens/pixeltags te combineren, kan webgedrag aan specifieke gebruikers worden gelinkt.

 • Computer-, traceer- of logbestanden: bestanden waarmee je alle verzoeken aan de hostingserver of aan zijn besturingssysteem kunt traceren. Ze laten toe om precieze aanwijzingen te verzamelen over het verkeer op de (mobiele) Website en de bezoekers ervan te analyseren.

De gebruikte bestanden en technologieën kunnen tijdelijk zijn (sessiecookies worden verwijderd zodra u de browser sluit), permanent (sommige cookies worden pas gewist wanneer u dat zelf doet of na een vastgestelde termijn) of allebei tegelijk.

Sommige cookies, bestanden en technologieën worden geïnstalleerd en beheerd door derden. Dat laat onder meer het gebruik van bepaalde functies op onze Website toe, of het delen van informatie via sociale media.

We letten erop dat de bestanden en technologieën gebruikt door Edition Ventures geen virussen of schadelijke apps bevatten.

We wijzen er nog op dat geen enkele cookie informatie bevat die toelaat om contact met u op te nemen per telefoon, e-mail of post.

7.2. Werking en toestemming

Wanneer u onze (mobiele) Website bezoekt, wordt een webbanner weergegeven om u op de hoogte te stellen van het gebruik van cookies. Met die banner hebt u controle over uw gebruikerservaring via het beheer van cookies dat op onze (mobiele) Website wordt aangeboden.
Edition Ventures maakt gebruik van drie soorten cookies:

7.2.1. Functionele cookies [onuitvinkbaar]

Deze cookies zijn essentieel. Ze zijn nodig voor een efficiënte en adequate verbinding, en garanderen ook uw veiligheid in de online omgeving. Functionele cookies verzamelen en verwerken anonieme gegevens, bijvoorbeeld over de manier waarop u de (mobiele) Website gebruikt, dit met de bedoeling om in het algemeen het gebruik van de (mobiele) Website te vergemakkelijken.

7.2.2. Comfortcookies [aan te vinken]

Comfortcookies verbeteren uw gebruikerservaring en het gebruik van onze (mobiele) Website door uw persoonlijke voorkeuren te onthouden. Ze registreren bijvoorbeeld dat u op de Nederlandstalige versie van onze (mobiele) Website surft. Wanneer u later nog eens onze (mobiele) Website bezoekt, wordt die meteen in het Nederlands weergegeven. Via deze cookies kunnen we ook tegemoetkomen aan uw voorkeuren en interesses met informatie en aanbiedingen op de (mobiele) Website.

7.2.3. Commerciële cookies [aan te vinken]

In ons bedrijfsbeleid staat de klantervaring centraal. Om tegemoet te komen aan uw verwachtingen wat betreft uw interesses – die we verzameld hebben op onze (mobiele) Website, maar ook op andere sites en sociale media – wordt de inhoud van de advertenties van Edition Ventures gepersonaliseerd naargelang uw voorkeuren. Cookies gebaseerd op toetsing van de verschillende aspecten van uw persoonlijke voorkeuren worden geïnstalleerd door Edition Ventures en door derden voor commerciële doeleinden, maar ook op sociale media.

De webbanner die verschijnt wanneer u onze (mobiele) website bezoekt, biedt u de mogelijkheid om comfortcookies en commerciële cookies aan te vinken. Door cookies te accepteren op onze (mobiele) Website, gaat u ook akkoord met ons beleid inzake cookiegebruik, dat in de banner kort wordt beschreven. Voorkeuren in verband met het gebruik van cookies kunt u op elk gewenst moment aanpassen. Functionele cookies kunt u evenwel niet weigeren, aangezien ze essentieel zijn voor een adequate en efficiënte verbinding.

We nodigen u uit om de link hiernaast te consulteren en zo uw keuzes en voorkeuren aan te geven inzake de cookies gebruikt door Edition Ventures.

7.3. Cookies weigeren

We wijzen erop dat de weigering om bepaalde cookies te installeren invloed kan hebben op het gebruik van de (mobiele) Website, en dat gebruik zelfs onmogelijk kan maken.

7.4. De combinatie van uw persoonlijke gegevens en profilering door Edition Ventures

Wanneer gebruikers onze (mobiele) Website bezoeken, zullen we hun ervaring op de (mobiele) Website analyseren om onze producten en diensten te verbeteren in functie van hun behoeftes. Een andere manier van profilering is advertentieruimte op onze (mobiele) Website verkopen aan adverteerders in relatie tot uw voorkeuren en interesses, op basis van de verwerking van gegevens die via de (mobiele) Website zijn verzameld.
Inkomsten die voortvloeien uit de verkoop van advertentieruimte aan adverteerders zorgen ervoor dat we de meeste van onze producten en services autonoom kunnen aanbieden. Naast de financiering van een deel van onze producten en diensten, kunnen in advertentieruimte commerciële voorstellen worden geboden aan bepaalde groepen van mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in de aankoop van die producten/diensten. We zien dat als een toegevoegde waarde voor onze producten en diensten, want zo kunnen wij uw tevredenheid nog verhogen.

Als u meer informatie wilt over het soort gegevens dat wordt verzameld of het deactiveren van cookies, webbakens, logbestanden en andere bestanden en technologieën die worden gebruikt door Edition Ventures of door derden, dan nodigen wij u uit om de privacyverklaring van Edition Ventures te lezen en de informatie met betrekking tot de cookiesbanner die op de (mobiele) Website verschijnt.

8. GEBRUIKERSHANDVEST

Door het internet/website(s) te gebruiken, begrijpt en aanvaardt de gebruiker de geldende wetten en voorschriften die op dat gebruik van toepassing zijn. Tevens aanvaardt hij het gebruikershandvest hieronder.

8.1. Algemene regels voor de gebruikers

We hebben een handvest opgesteld voor elke gebruiker van de (mobiele) Website die algemene regels bevat inzake het gedrag op het internet en het gebruik van de diensten aangeboden door Edition Ventures.

Door de (mobiele) Website te gebruiken, begrijpt en aanvaardt de gebruiker het gebruikershandvest, en dit zowel met betrekking tot de Uitgever, de andere Gebruikers en alle derde partijen in het algemeen.

De gebruiker verbindt zich ertoe:

 • de privacyverklaring opgesteld door Edition Ventures na te leven;
 • niet geheel of gedeeltelijk de identiteit, titel of hoedanigheid van Edition Ventures of een derde partij aan te nemen of zich die toe te eigenen;
 • de noodzakelijke maatregelen te nemen om zijn accounts of identificatiegegevens gekoppeld aan onze (mobiele) Website geheim te houden en ze niet aan derden mee te delen;
 • het beleid inzake toegang tot de (mobiele) Website te aanvaarden en te respecteren; zo is het is ten strengste verboden om in te loggen door uw ware identiteit te verbergen en/of die van een andere Gebruiker te gebruiken;
 • deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en te respecteren.

Als de Gebruiker enig technisch defect of een andere anomalie opmerkt, zoals een niet-geautoriseerde toegang, nodigen wij u uit om Edition Ventures hiervan op de hoogte te stellen, zodat we snel een oplossing kunnen vinden.

Edition Ventures behoudt zich het recht voor om de toegang tot zijn Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten of te weigeren aan elke gebruiker die zich niet houdt aan de verbintenissen aanliggend, en dat zonder voorafgaande kennisgeving of schadeloosstelling, hetzij tijdelijk, hetzij permanent.

8.2. Doorgifte van data

De Gebruiker verklaart en garandeert over de nodige titels en machtigingen te beschikken met betrekking tot de artistieke, literaire en/of industriële eigendom en andere rechten van derden, waaronder in het bijzonder het recht op afbeelding, op het vlak van de elementen en bijdragen die hij overmaakt aan Edition Ventures.

Als een of meer natuurlijke personen identificeerbaar zijn, verklaart en garandeert de Gebruiker de voorafgaande schriftelijke toestemming van die personen te hebben ontvangen om hun naam en/of hun afbeelding en/of hun stem te gebruiken met de bedoeling die te verspreiden.

Wat betreft de doorgifte van dergelijk(e) element(en) of bijdrage(n), verwijzen we u naar punt 4 van deze wettelijke vermeldingen.

8.3 Content gepubliceerd door de Gebruiker

Onder ‘content’ verstaan we alle informatie, gegevens, databases, artikels, teksten, software, geluiden, muziek, afbeeldingen, foto’s, video’s, multimedia, gedeponeerde merken, berichten of enige andere bijdrage die de Gebruiker publiceert.

Wanneer een Gebruiker content publiceert voor een van de tijdschriften van Edition Ventures, neemt hij geheel en volledig de verantwoordelijkheid op zich voor de inhoud en publicatie daarvan.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de wetgeving van toepassing op Edition Ventures, de andere Gebruikers en in het algemeen elke derde partij onvoorwaardelijk te respecteren.

Meer specifiek respecteert de Gebruiker het geheel aan wetgeving inzake intellectueel eigendomsrecht, recht op afbeelding, rechten van derden of andere rechten die van toepassing zijn op de content. Bijvoorbeeld: de Gebruiker mag andermans werk noch geheel noch gedeeltelijk incorporeren of gebruiken zonder de voorafgaande toestemming te hebben verkregen van de houders van de rechten op dat werk.

Het merk, de handelsnaam, het logo, het uithangbord of elk ander onderscheidend teken van Edition Ventures zijn beschermd en mogen niet door anderen worden gebruikt zonder de voorafgaande toestemming van Edition Ventures en/of betrokken derden.

Het is een Gebruiker ten strengste verboden de rechten van anderen te schenden, laster te verspreiden of anderen te bezwaren, te beledigen, te bedreigen of te pesten of misdaden tegen de menselijkheid te vergoelijken of om aan te zetten tot haat, wat de aanleiding daartoe ook zou zijn, door eender welke soort content te publiceren, te verspreiden of uit te zenden.

We dulden geen enkele ongeoorloofde toegang of kwaadwillige actie ten opzichte van de (mobiele) Website, het computersysteem of het administratieve informatiesysteem en dat van de (mobiele) Website. Geen enkele gebruiker mag het geheel of een deel van de elementen van de (mobiele) Website wijzigen of daartoe actie ondernemen.

De Gebruiker verbindt zich ertoe in voorkomend geval Edition Ventures te vergoeden voor elke actie die in strijd is met deze bepalingen en Edition Ventures schade toebrengt.

In het algemeen kan een gerechtelijke procedure worden opgestart tegen elke Gebruiker die deze algemene gebruiksvoorwaarden niet respecteert.

8.4. Middelen die we aanwenden om activiteiten te bestrijden die ingaan tegen ons beleid

Wat betreft de interactieve Diensten van de groep Ventures Edition behouden we ons het recht voor om elke content die geplaatst is door Gebruikers en die lijkt in te gaan tegen ons beleid of tegen de geldende wetten en voorschriften of die als zodanig zou kunnen worden beoordeeld door de gerechtelijke autoriteiten, te controleren, aan te passen of te verwijderen.

In het algemeen werken we met een rapportagesysteem dat elke content signaleert die aanleiding kan geven tot betwisting of in strijd is met de wet. We verwijzen u naar de interactieve platforms om de procedure, voorwaarden, beperkingen en sancties daarvan te kennen.

9. DIVERSEN

9.1. Reclame

De reclame die gedeeld wordt op de (mobiele) Website is altijd het werk van derde partijen. Edition Ventures kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de legitimiteit, de juistheid, het aanbod, de inhoud, de goede werking en/of de kwaliteit van de goederen/diensten die aangeboden worden.

9.2. Forum

Als de (mobiele) Website een forum omvat, is naast deze disclaimer ook het specifieke reglement van het forum van toepassing. Dit reglement kan op de (mobiele) Website geraadpleegd worden. U verbindt zich ertoe dit reglement altijd strikt te respecteren tijdens iedere raadpleging en/of gebruik van het forum.

9.3. Hyperlinks

Wanneer u op uw site een hyperlink [daarin inbegrepen deeplinks] tot stand wilt brengen naar de startpagina van de (mobiele) Website, dan hebt u daarvoor de uitdrukkelijke toestemming van Edition Ventures nodig. In elk geval moet elke link na ontvangst van zo’n machtiging altijd verwijzen naar de startpagina van de (mobiele) Website. De URL van de (mobiele) Website moet compleet, duidelijk en zichtbaar zijn op uw site.

9.4. Spam

Edition Ventures verstuurt geen spam. Als U een e-mail of een nieuwsbrief van Edition Ventures ontvangt is dit omdat U deze aangevraagd hebt. Als U echter ongewenste e-mails van Edition Ventures ontvangt kunt U ons daarop wijzen, en wij zullen zo snel als mogelijk reageren zodat U dit type e-mails niet langer ontvangt.

9.5. Wedstrijd

Voor iedere wedstrijd is een algemeen wedstrijdreglement van toepassing zowel als deze algemene voorwaarden. U kunt deze algemene regels raadplegen op de (mobiele) Website of rechtstreeks op het wedstrijdformulier. In geval een specifiek reglement voor een wedstrijd voorzien is, zal dit altijd doorslaggevend zijn.

Voor alle vragen in verband met een wedstrijd kunt u te allen tijde een e-mail sturen naar contest@editionventures.be. U kunt ook schrijven naar Edition Ventures, Chaussée de Louvain 431 D, B-1380 Lasne.

10. WEBHOST

De hostingprovider is MAEHDROS SA.

Maatschappelijke zetel: B-4537 Verlaine, rue Haute Voie 57/1.

Edition Ventures en Maehdros s.a. verbinden zich ertoe om alle verplichtingen die zijn aangegaan in het contract tussen hen uit te voeren en na te leven.

11. SLOTBEPALINGEN

11.1. Overmacht

Edition Ventures sa kan niet verantwoordelijk gesteld worden, zowel op contractueel als op buitencontractueel vlak, in geval van tijdelijke of definitieve wanprestatie, van zijn verplichtingen als resultaat van een geval van overmacht of toeval.

De volgende evenementen zullen aanzien worden als gevallen van overmacht of toeval:
a) het totale of gedeeltelijke verlies of vernietiging van het informaticasysteem van Edition Ventures of van haar databank tijdens één of ander van deze evenementen die niet redelijkerwijs aan haar toegeschreven kunnen worden en waarvan niet is bewezen dat Edition Ventures verzuimd heeft redelijke maatregelen te nemen om dergelijke evenementen te verhinderen,
b) aardbevingen,
c) brand,
d) overstroming,
e) epidemieën,
f) oorlogshandelingen of terreurdaden,
g) stakingen, aangezegde of niet,
h) lock-out,
i) blokkades,
j) opstanden en rellen,
k) een onderbreking van de levering van energie (zoals elektriciteit),
l) het uitvallen van het Internet of van het opslagsysteem van de gegevens,
m) het uitvallen van het telecommunicatienetwerk,
n) een verlies van de verbinding met het Internet of het telecommunicatienetwerk waarvan Edition Ventures afhankelijk is,
o) een handeling of een beslissing van een derde partij indien deze beslissing de goede uitvoering van dit contract verhindert of
p) iedere andere reden die buiten de redelijke controle is van Edition Ventures.

Indien door omstandigheden buiten de controle van Edition Ventures, zij de uitvoering van haar verplichtingen niet kan vervolgen of gewoon duurder of moeilijker worden gemaakt, verbinden Edition Ventures en de gebruiker zich ertoe in goede trouw en eerlijk, binnen een redelijke termijn, een aanpassing van de contractuele voorwaarden te onderhandelen, dit om het evenwicht te kunnen herstellen. Bij gebreke van overeenstemming, binnen een redelijke termijn, kan één van de partijen de beëindiging van de contractuele relatie die hen verbindt inroepen, zonder vergoeding of compensatie van welke aard dan ook.

10.2. Onwettigheid

De mogelijke onwettigheid of on-afdwingbaarheid van een artikel, een paragraaf of een provisie (of een deel van een artikel, paragraaf of provisie) zal op geen enkele wijze de wettigheid van de andere artikelen, paragrafen of provisies van dit contract beïnvloeden, tenzij er een duidelijke tegengestelde intentie is in de tekst. Als om het even welk deel van deze algemene voorwaarden aanzien wordt als geheel ongeldig zal Edition Ventures dit vervangen door een provisie die zo dicht mogelijk aansluit bij het mogelijk economisch effect van de provisie die ongeldig is verklaard.

10.3. Titels

De in deze algemene voorwaarden gebruikte titels zijn slechts voor referentiedoeleinden en gebruikersgemak. Zij hebben geen invloed op de betekenis of op de draagwijdte van de bepalingen waarnaar zij verwijzen.

10.4. Volledige en integrale overeenkomst

Deze algemene voorwaarden alsook ieder contract (met inbegrip van een abonnementscontract), indien van toepassing, vertegenwoordigen de totale en volledige overeenkomst tussen de partijen. Geen enkele verklaring, vertegenwoordiging, belofte of voorwaarde die niet inbegrepen is in deze algemene voorwaarden kan en mag toegelaten worden om deze voorwaarden tegen te spreken, te veranderen of op om het even welke wijze een effect erop te hebben.
Daarenboven vervangen deze algemene voorwaarden alsook ieder contract (inclusief een abonnementscontract), waar van toepassing, alle mogelijke voorgaande overeenkomsten tussen partijen en zijn van toepassing op iedere nieuwe overeenkomst.

10.5. Bewijsmateriaal

De partijen aanvaarden, in het kader van hun relaties, elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld: e-mail, computerback-ups …).

10.6. Geschillen

Alle geschillen betreffende de door Edition Ventures geleverde diensten, alsook alle geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden zijn onderhavig aan de Belgische wet en de uitsluitende competentie van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel.

10.7. Vragen

Als u vragen hebt over deze disclaimer, kunt u te allen tijde een e-mail sturen naar mds@editionventures.be. U kunt ook schrijven naar Edition Ventures, Chaussée de Louvain 431 D, B-1380 Lasne.