Privacyverklaring

door Groupe Edition Ventures

1. Algemeen

Ter inleiding: de Groupe Edition Ventures moet worden opgevat als bestaande uit de naamloze vennootschap Edition Ventures (met maatschappelijke zetel in de Chaussée de Louvain 431D te 1380 Lasne en ondernemingsnummer 0437.339.742), en haar dochterondernemingen, alsook de vennootschappen waarin Edition Ventures N.V. aandelen hebben.

Met het oog op het respect van uw privacy legt de Groupe Edition Ventures (Chaussée de Louvain 431 D te 1380 Lasne) regels vast in deze privacyverklaring. Wij hechten veel belang aan het beschermen van de privacy van onze klanten, abonnees, lezers, websitebezoekers en gebruikers. Met deze privacyverklaring willen we duidelijk maken hoe we gegevens verzamelen en verwerken (daaronder verstaan het verzamelen, gebruiken en bewaren van gegevens). Daarnaast willen we de redenen voor het verzamelen van die gegevens toelichten en uitleg geven over de rechten van betrokkenen en de controle die u heeft over uw gegevens.

Wanneer u op de verschillende (mobiele) websites van de Groupe Edition Ventures surft, wanneer u onze diensten gebruikt of wanneer u onze producten en diensten koopt, is het geboden dat u de regels in deze verklaring leest, begrijpt en aanvaardt.

Deze privacyverklaring werd opgemaakt in naleving van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens.

2. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Edition Ventures N.V., met maatschappelijke zetel aan de Chaussée de Louvain 431 D te 1380 Lasne, is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens gebruikt door de Groupe Edition Ventures.

Naargelang de geboden dienst doen we een beroep op gespecialiseerde derde partijen die optreden ofwel als onderaannemer, ofwel als mede-verantwoordelijke voor het verwerken van de gegevens. In het eerste geval moeten de derde partijen onze richtlijnen naleven, evenals de privacyverklaring. In het tweede geval zijn ze gehouden met ons samen te werken en de wettelijke bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens na te leven.

Onderaannemers die met ons samenwerken, ontvangen alleen de gegevens die vanuit wettelijk oogpunt noodzakelijk zijn en die ze nodig hebben om hun verplichtingen na te komen. Ze mogen de gegevens die de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking hun heeft overgemaakt niet gebruiken voor andere doeleinden.

3. Richtlijnen voor het verwerken van uw gegevens

Volgens de nieuwe reglementering die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens moet de Groupe Edition Ventures een aantal principes respecteren. Zo moet de Groupe Edition Ventures in het kader van haar activiteiten bij het beheer en de uitvoering van haar verbintenissen:

 • uw gegevens op wettige wijze verwerken;
 • uw gegevens verzamelen en verwerken conform de doeleinden bepaald in deze privacyverklaring;
 • de verwerking beperken tot de gegevens die nodig zijn voor de uitgevoerde activiteiten;
 • correcte persoonsgegevens verzamelen en ervoor zorgen dat passende maatregelen worden genomen om onjuiste gegevens te corrigeren en/of te wissen;
 • nuttige gegevens verwerken en bewaren voor zolang als nodig om de activiteiten te realiseren;
 • redelijke en adequate technische en/of organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. Verwerking en classificatie van persoonsgegevens

Eerst en vooral: het communiceren van persoonsgegevens is niet verplicht. U hoeft uw gegevens niet te verstrekken wanneer u een product of een dienst van Edition Ventures koopt. U hebt met andere woorden de keuze om uw persoonsgegevens in te geven of niet. Toch vereisen sommige producten en diensten het bekendmaken van persoonsgegevens.

Wanneer u een account wilt aanmaken om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends op interieurvlak bijvoorbeeld, moet u ons uw e-mailadres geven en uw toestemming om de nieuwsbrieven te ontvangen door een vakje aan te vinken dat daartoe is voorzien. En wanneer u een jaarabonnement neemt op een van onze tijdschriften, moeten we informatie verzamelen om u de tijdschriften te bezorgen, maar ook om u de kosten van het abonnement te factureren.

In het algemeen verzamelen, gebruiken, registreren en verwerken wij de persoonsgegevens die we nodig hebben om onze activiteiten uit te voeren en onze producten te leveren, zoals de gegevens van onze tijdschriftabonnees, klanten en bezoekers of gebruikers van onze (mobiele) websites, online winkels en diensten met betrekking tot evenementen, online promotie, acties, acties gericht op klantenbinding en wedstrijden waarbij één of meer prijzen te winnen vallen.

a) Persoonsgegevens ingewonnen op consensuele basis

Wanneer u een of meer van onze producten of diensten koopt, bepaalde delen van onze (mobiele) websites gebruikt, aan een van onze wedstrijden of aan een van onze acties deelneemt, een gebruikersaccount aanmaakt, of zich inschrijft voor een van onze evenementen, moet u bepaalde persoonsgegevens meedelen.

Onderstaande persoonsgegevens worden op vrijwillige basis verstrekt (artikel 6.1 GDPR).

De categorieën van persoonsgegevens zijn afhankelijk van de gebruikte of aangevraagde dienst. De Groupe Edition Ventures kan onder meer de volgende categorieën persoonsgegevens vragen:

o Identificatie- en contactgegevens:

 • aanspreektitel, familienaam, voornaam, geboortedatum, taalvoorkeur, leeftijd of geslacht;
 • postadres;
 • e-mailadres;
 • gsm- of vaste telefoonnummer.

o Bank-, financiële en transactiegegevens:

 • bankrekeningnummer;
 • gegevens met betrekking tot overschrijvingen, de mededeling inbegrepen;
 • gegevens die ingevolge uw bankoverschrijvingen geregistreerd worden;
 • indien nodig, gegevens met betrekking tot uw solvabiliteit.

o Gegevens die betrekking hebben op uw abonnement, inclusief de reden voor beëindiging van het abonnement.

o Gegevens over interesses of voorkeuren in registratieformulieren, sociale media, acties, mobiele apps, wedstrijden enzovoort.

o Gegevens in verband met tevredenheidsenquêtes of marktstudies met betrekking tot onze producten of diensten of toekomstige projecten.

De Groupe Edition Ventures verwerkt geen persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond blijkt, noch genetische of biometrische gegevens met de bedoeling een natuurlijke persoon op unieke wijze te identificeren of gegevens over gezondheid, seksuele activiteiten of seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

b) Andere persoonsgegevens

Het gebruik van onze (mobiele) websites impliceert dat automatisch gegevens worden verzameld door middel van cookies of andere systemen die informatie registreren. Het soort gegevens bedoeld in dit onderdeel bevat onder meer het IP-adres, het gebruikte apparaat, de bezochte site of de gebruikte applicatie, de taal en het type browser. Voorafgaande identificatie wordt soms vereist bij het gebruik van bepaalde (mobiele) websites.

De categorieën van persoonsgegevens die worden verzameld, zijn afhankelijk van de gebruikte dienst. We verzamelen bijvoorbeeld onderstaande gegevens.

1) Gegevens afkomstig van uw interacties op de pagina’s die aan de verschillende sociale media zijn gewijd, wanneer u akkoord gaat met dit type gegevensverwerking.

2) Inloggegevens zoals gehashte e-mailadressen, IP-adres, gegevens die overeenkomen met de digitale vingerafdruk van terminals (fingerprinting), breedtegraad en lengtegraad.

3) Demografische informatie zoals locatie, leeftijdsgroep, geslacht en andere demografische gegevens die door de persoon zijn opgegeven (gekoppeld aan een gebruikersidentificatie).

4) Wanneer u op een van onze (mobiele) websites surft, kunnen de gegevens over uw gedrag en gewoontes met betrekking tot het gebruik van verschillende distributie- en communicatiekanalen geregistreerd worden. En die omvatten onder meer:

 • uw locatiegegevens om u bij benadering te lokaliseren;We gebruiken uw locatiegegevens op bepaalde sites om advertenties aan te bieden aangepast aan uw locatie. In dat geval moet u eerst uw toestemming geven op een vrije, uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en geïnformeerde manier. U kunt deze functie gelijk wanneer uitschakelen in de instellingen van uw telefoon.Wat de locatiegegevens betreft, gaan we als volgt te werk: we passen ons advertentiesysteem aan zodat de reclame op elke mobiele telefoon verschijnt die zich in het vooraf bepaalde gebied bevindt en waarop de app geopend is. Als u uw locatiegegevens hebt uitgeschakeld of als u zich niet in het vooraf bepaalde gebied bevindt, dan ontvangt u andere of algemene advertenties.
 • de duur van het gebruik van onze diensten en producten, op welk moment u ze gebruikt en de frequentie van dat gebruik;
 • de manier waarop u onze (mobiele) websites gebruikt;
 • de manier waarop u de artikels, video’s, foto’s en pagina’s gebruikt die u gezien, gelezen en gedeeld hebt;
 • de manier waarop u op onze (mobiele) websites bent terechtgekomen (door welke verwijzingen, sleutelwoorden of vragen);
 • uw interesses, inclusief de producten waarin u geïnteresseerd bent, informatie over navigatie op de website, transactiegegevens (zoals online aankopen), registraties op websites (gekoppeld aan een ID);
 • het gebruik van adblockers;
 • het apparaat, de systeemsoftware of de gebruikte browser.

De andere gegevens worden verzameld om u de best mogelijke ervaring te laten beleven op onze verschillende webpagina’s. Dankzij de geautomatiseerde gegevensverwerking verbeteren we onze diensten en producten, om ze te personaliseren en aan te passen aan uw behoeftes en wensen.

c) Monetisatieplatformen en sociale netwerken

Edition Ventures werkt op sommige van zijn websites samen met platformen voor het genereren van inkomsten. Die laatste stellen ons in staat om de inhoud van onze internetsites of inhoud gegenereerd op de sociale media te gelde te maken door affiliate links te creëren.

Een platform voor het genereren van inkomsten werkt als volgt: elke gebruiker krijgt een uniek identificatienummer toegewezen dat wordt doorgegeven aan een netwerk van partners (tenzij u de cookies voor dit platform hebt uitgeschakeld). Op die manier kan worden vastgesteld of de gebruiker geklikt heeft op de link of iets gekocht heeft op de website van de handelaar.

Onze website bevat dus geïntegreerde affiliate marketinglinks dankzij een monetisatieplatform via Skimlinks. Wanneer we over een product of een dienst van een handelaar uit het affiliate netwerk van Skimlinks schrijven, ontvangen wij een commissie op de verkopen gegenereerd via de gecreëerde links. Ook maken we als Amazon Partner winst op de aankopen die voldoen aan de vereiste voorwaarden.

Met dat doel voor ogen kunnen we de IP-adressen van gebruikers opslaan en ook hun localisatiegegevens bepalen. We verzamelen die informatie bijvoorbeeld wanneer u klikt op een commerciële link (geïntegreerd in een van onze sites) die u doorverwijst naar de site van een handelaar. Dat stelt ons in staat om de links die gemaakt zijn op basis van uw locatie te optimaliseren en te gelde te maken, met als bedoeling de algemene rapporten te analyseren aangeboden door het platform dat de service voor de monetisatie van commerciële links verzorgt. Die verzamelde informatie kan ook worden overdragen aan adverteerders en handelaars via het platform.

De monetisatieplatformen zowel als de Groupe Edition Ventures verzamelen informatie over verkopen en clicks op de websites van affiliate partners. We delen, onder meer, de volgende informatie mee: de waarde van de bestelling, de gekochte producten en de identificatiegegevens van de bestelling.

De monetisatieplatformen verzamelen ook gegevens over de manier waarop gebruikers een verbinding maken, informatie over de interactie met de producten en diensten waar de affiliate links naar verwijzen, zoekresultaten en links, inclusief betaalde vermeldingen. Zij gebruiken die gegevens om hun producten en diensten te optimaliseren, maar ook om eventuele problemen op het vlak van boekhouding of fraude te vast te stellen en daaraan te remediëren.

Monetisatieplatformen en sites van verkopers verzamelen bovendien automatisch persoonsgegevens, of telkens wanneer u een service of een product gebruikt dat zij aanbieden.

Ook voor wat betreft de overdrachten die buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvinden, verbinden de monetisatieplatformen zich ertoe de wetten die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

Edition Ventures verzamelt gegevens over het IP-adres en de tekenreeks van de browser van de gebruiker via plug-ins. Daarmee worden gegevens naar de houders van die plug-ins verzonden en bepaalde cookies op de computer van de gebruiker geplaatst. Edition Ventures is samen met de betrokken derde partijen aansprakelijk voor die verrichtingen. Niettemin beperkt de aansprakelijkheid van Edition Ventures zich tot verrichtingen waarvoor de uitgeverij effectief mee beslist over de middelen en de doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens.

Edition Ventures heeft een legitiem belang bij het verzamelen en verzenden van dit soort gegevens, namelijk de verbetering van de zichtbaarheid van haar producten en diensten via deze derde partijen. Ook als zij dit niet doen, is het aan Edition Ventures om de toestemming van gebruikers te verkrijgen voor het verzamelen en verzenden van deze gegevens voor dit commerciële doeleinde.

Daarom nodigen wij u uit om de wettelijke bepalingen van de sites van de handelaars te raadplegen, evenals als het beleid voor de verwerking van persoonsgegevens van onze monetisatieplatformen, en dit op de volgende adressen:

5. Tijdstip en bron van de verwerking

In dit onderdeel bespreken we de tijdstippen en bronnen van de verwerking van persoonsgegevens. We verzamelen persoonsgegevens rechtstreeks van de Groupe Edition Ventures met betrekking tot de aangeboden producten en diensten net als de verwerking van gegevens verzameld door de autoriteiten of bevoegde derden.

a) Persoonsgegevens verzameld door edition ventures

Edition Ventures verzamelt uw gegevens op verschillende momenten in de loop van de gebruikerservaring aangeboden door een of meer van onze tijdschriften.

Edition Ventures verwerkt uw persoonsgegevens onder meer wanneer u:

 • onze websites en sociale media gebruikt of bezoekt;
 • een online gebruikersaccount aanmaakt (bij elke login of bij elk gebruik);
 • zich inschrijft op een van onze nieuwsbrieven;
 • deelneemt aan wedstrijden of enquêtes van onze tijdschriften;
 • communiceert met Edition Ventures en zijn tijdschriften via de daartoe voorziene kanalen;
 • links naar partners of monetisatielinks gebruikt;
 • interesse in de advertenties op onze websites toont;
 • het verzenden of het publiceren van uw persoonsgegevens naar het bedrijf Edition Ventures toestaat;
 • een formulier invult afkomstig van Edition Ventures;
 • een overeenkomst sluit met een van onze tijdschriften;
 • de aangeboden diensten en/of producten van Edition Ventures gebruikt na het ondertekenen van een contract.

Wanneer u op onze website surft, registreren wij automatisch uw IP-adres en de tekenreeks van uw browser. Die informatie wordt automatisch verzonden naar houders van de plug-ins geïnstalleerd op onze website (Facebook en LinkedIn). We voeren deze verrichtingen uit met uw toestemming (artikel 6.1 a GDPR) en vanuit de noodzaak om een aantal van onze legitieme belangen (artikel 6.1 f GDPR) te behartigen, zoals het beheer van onze website of de verbetering van onze commerciële zichtbaarheid. We wijzen erop dat we uw gegevens niet koppelen aan identificeerbare natuurlijke personen. Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het gegevensbeschermingsbeleid van de relevante houders van plug-ins op hun respectieve sites.

Weet tot slot ook dat de beelden opgenomen door bewakingscamera’s in en rond onze kantoren/gebouwen kunnen worden verzameld en opgeslagen door Edition Ventures. Het verwerken van deze gegevens gebeurt met als doel zowel goederen als personen te beveiligen en tegelijk misbruik of mogelijke fraude te voorkomen.

b) Persoonsgegevens verzameld door derden

Om onze aanbiedingen en diensten te verfijnen, kunnen persoonsgegevens worden verzameld via openbare bronnen of bronnen buiten de onderneming (zakenpartners of externe leveranciers van gegevens) met goedkeuring van de betrokkene wanneer:

 • de publicaties of gegevens in kwestie toegankelijk worden gemaakt door de officiële autoriteiten;
 • de persoonsgegevens openbaar worden gemaakt door derden;
 • u uw persoonsgegevens openbaar hebt gemaakt via websites of sociale-mediapagina’s zoals uw website of uw Facebookpagina of Instagram-account of uw YouTube-kanaal;
 • u de verzending of publicatie toestaat van uw persoonsgegevens naar Edition Ventures.

In het algemeen verwerken we de persoonsgegevens van onze abonnees, klanten en bezoekers of gebruikers van onze websites, online winkels en diensten met betrekking tot evenementen, online promotie, acties, het opzetten van klantenbindingsprogramma’s en wedstrijden waarbij een of meer prijzen te winnen zijn.

6. Juridische vermeldingen en motieven voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Respect voor uw privacy en respect bij de verwerking van uw gegevens zijn belangrijk voor ons. Daarom worden uw persoonsgegevens door ons verzameld, opgeslagen en gebruikt wanneer wij voorafgaandelijk een wettelijke toestemming hebben (op basis van de algemene verordening gegevensbescherming), of een geldige reden om ze te verzamelen (het doeleinde van verwerking genoemd). Gebruikers die op een van onze webplatformen surfen, moeten bijvoorbeeld hun toestemming geven opdat wij hun gegevens kunnen verzamelen en moeten de reden (en) voor die verwerking valideren.

Ook laten we ons bij het verzamelen van gegevens leiden door het principe van data-minimalisatie. Dat betekent dat we alleen die gegevens verzamelen die nuttig en nodig zijn voor de doeleinden van de verwerking bepaald door de Groupe Edition Ventures voor de uitvoering van haar activiteiten.

a) Redenen aangehaald door edition ventures voor het verwerken van gegevens

Volgens de wetgeving mogen we uw gegevens verzamelen:

 • om een contract uit te voeren of om te reageren op maatregelen die voorafgaan aan het contract (artikel 6.1 b GDPR);
 • om tegemoet te komen aan de wettelijke en reglementaire vereisten waaraan de Groupe Edition Ventures moet voldoen, zoals belastingverplichtingen (artikel 6.1 c GDPR);
 • nadat u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, zodat de Groupe Edition Ventures u bijvoorbeeld producten of diensten kan aanbieden die vergelijkbaar zijn met de producten of diensten die u gekocht hebt of die u zouden kunnen interesseren (artikel 6.1 bis GDPR);
 • om aan de legitieme (economische) belangen van Edition Ventures of een derde partij tegemoet te komen, waarbij we waken over het evenwicht tussen dergelijk belang en uw fundamentele rechten en vrijheden (zoals respect voor uw privacy). Zo kan de gegevensverwerking bedoeld om fraude te voorkomen prevaleren op uw legitieme belangen (artikel 6.1 f GDPR).

Onder het legitieme belang van de Groupe Edition Ventures wordt onder meer verstaan het expliciete of automatische vergaren en verzamelen van persoonsgegevens om profielen te creëren van abonnees, gebruikers of klanten in functie van bepaalde karakteristieken zoals hun interesseveld of hun voorkeuren. Hierdoor kunnen we onze producten en diensten op een gepersonaliseerde manier aanbieden via onze distributiekanalen, door bijvoorbeeld gerichte reclamecampagnes te lanceren.

Weet dat de Groupe Edition Ventures aan haar klanten-partners rapporten levert die commerciële en statistische elementen bevatten waarin gegevens anoniem worden gebruikt.

b) Motieven voor gebruik van persoonsgegevens

De redenen waarom de Groupe Edition Ventures uw gegevens verzamelt en gebruikt zijn voornamelijk de volgende:

 • om u te helpen en tegemoet te komen aan uw eventuele vragen naar informatie of klachten;
 • om u van advies te dienen en u te informeren over onze producten en diensten;
 • om afgesloten contracten correct uit te voeren;
 • om de administratie van de accounts die online op een (mobiele) website zijn aangemaakt te voeren;
 • om de vragen naar producten of diensten van onze (mobiele) websites te beheren, zoals een vraag naar een ​​nieuwsbrief per e-mail;
 • om inschrijvingen voor evenementen of meetings te beheren;
 • om u te informeren over nieuwigheden of producten en diensten van de Groupe Edition Ventures;
 • om u te informeren over voordelen, promoties, acties, aanbiedingen en wedstrijden van de Groupe Edition Ventures;
 • om de inschrijvingen voor wedstrijden te beheren en winnaars aan te duiden;
 • om tevredenheidsenquêtes of marktonderzoeken uit te voeren met als doel onze producten, diensten of toekomstige projecten te verbeteren;
 • om studies en tests uit te voeren of statistieken op te maken over het gebruik van de (mobiele) websites van Groupe Edition Ventures door websitegebruikers;
 • om profielen van gebruikers/abonnees te creëren die betrekking hebben op de interacties op de pagina’s gewijd aan onze verschillende sociale media en/of volgens uw gedrag en gewoontes wat betreft het gebruik van onze verschillende communicatie- en distributiekanalen, op voorwaarde dat u van tevoren uw akkoord daartoe hebt gegeven;
 • om gebruikers gerichte advertenties te kunnen tonen op basis van hun locatie, hun browsegeschiedenis, kenmerken van hun terminals en/of advertenties die eerder werden bekeken;
 • om advertentie-inventarissen te kunnen analyseren, reclametransacties beschikbaar te kunnen stellen en te kunnen faciliteren, en rapporten te kunnen maken over deze transacties;
 • om informatie- en/of promotie-acties uit te voeren met betrekking tot onze producten of diensten of producten en diensten die voortkomen uit commerciële samenwerking (en) met Edition Ventures;
 • om inkomsten te genereren met de content van onze websites;
 • om (mogelijk) misbruik en (mogelijke) fraude van onze (mobiele) websites te onderzoeken, te voorkomen, te detecteren en te bestrijden;
 • om contact- en veiligheidsgegevens te verwerken en te beheren bij gebruik van een kaartlezer op een van onze sites of bij het aanmaken van een wachtwoord en een gebruikersaccount om de communicatie en transacties via onze externe kanalen te kunnen valideren, opvolgen en beveiligen;
 • om de levering van diensten en producten te verzekeren wanneer we een beroep doen op onderaannemers;
 • om het financieel beheer en de boekhouding van de Groupe Edition Ventures te kunnen voeren;
 • om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen/verzoeken van de bevoegde publieke en gerechtelijke overheden;
 • om de activa inclusief de persoonsgegevens van Groupe Edition Ventures over te dragen aan een derde partij in het geval van een fusie, overname of een andere juridische transactie die resulteert in zo’n overdracht.

De verwerkte gegevens kunnen met elkaar worden gecombineerd om onze aanbiedingen, producten of diensten beter af te stemmen op uw behoeften.

Wij houden u op de hoogte van aanpassingen of toevoegingen aan deze verklaring wanneer nieuwe doelstellingen worden geïntroduceerd of bestaande ingrijpend worden aangepast. U bent dan vrij om die wijzigingen te accepteren of te weigeren.

7. Toegang tot en registratie van persoonsgegevens

a) Toegang tot persoonsgegevens

De gecommuniceerde persoonsgegevens worden geïntegreerd en verwerkt in specifieke files bij Edition Ventures, Chaussée de Louvain 431 D te 1380 Lasne (België).

Toegang tot uw gegevens wordt alleen verleend ​​aan personen die daarvoor een toelating kregen van de Groupe Edition Ventures (‘bevoegde personen’ genoemd), teneinde de doeleinden genoemd in 6 (b) van deze verklaring te kunnen verwezenlijken.

Onder bevoegde personen moeten die personen worden verstaan die in het kader van de uitoefening van hun functie toegang hebben tot de relevante persoonsgegevens of voor wie de verwerking ervan is toegestaan ​​op grond van hun activiteiten en de instructies van de Groupe Edition Ventures.

b) Bewaartermijn voor de persoonsgegevens

Het bewaarbeleid is van toepassing op gegevens van klanten, abonnees, lezers, geregistreerde personen, gebruikers, websitegebruikers of iedereen die onze nieuwsbrieven ontvangt betreffende een van onze publicaties.

De bewaartermijn van persoonsgegevens varieert in functie van het doel van de verwerking.

De verkregen persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan de gevraagde dienst(en). Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van een van onze tijdschriften bijvoorbeeld, dan worden uw gegevens bewaard totdat u zich ervoor uitschrijft.

We bewaren de gegevens van klanten, abonnees, lezers, geregistreerde personen of personen die onze nieuwsbrieven ontvangen over een van onze publicaties 10 jaar, en dit om te voldoen aan onze fiscale en wettelijke verplichtingen.

Onze databases worden geanalyseerd op het nut en het gerechtvaardigde karakter van de registratie van elk gegeven, dit met het doel om te beslissen of ze moeten bewaard, verwijderd en/of anoniem gemaakt worden, voor statistische studies bijvoorbeeld.

8. Minderjarigen

Groupe Edition Ventures respecteert de privacy van minderjarigen. Onder minderjarigen verstaan we kinderen onder de 13 jaar.

Als u minderjarig bent, moet u uw ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) toestemming vragen om onze producten en diensten te gebruiken.

Edition Ventures dringt er bij ouders van minderjarigen sterk op aan om de algemene voorwaarden aandachtig te lezen, net als beleid met betrekking tot de privacy en het gebruik van cookies van de Groupe Edition Ventures. Het lezen van deze teksten samen met de betrokken minderjarigen is meer dan raadzaam. Zo zullen ze in staat zijn de vragen te stellen die ze eventueel hebben en zo meer uitleg of verduidelijking krijgen over deze verklaring.

De ouder(s) of wettelijke voogd(en) van kinderen kunnen zich in hun plaats verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens, verzoeken om de verwerking ervan te beperken, of om de gegevens in te kijken, te verwijderen, aan te passen of over te dragen. Ze kunnen ook verhinderen dat de Groupe Edition Ventures hun aanbiedingen doet of informatie over hun kinderen naar derden stuurt met betrekking tot producten en diensten van de Groupe Edition Ventures.

We raden het gebruik van een pseudoniem aan voor e-mailadressen van minderjarigen (vermijd het gebruik van hun voor- en achternaam).

Merkt u dat onze producten of diensten worden gebruikt of aangekocht zonder dat u uw toestemming hebt gegeven aan uw minderjarige kind, stuur ons dan een e-mail op het adres privacy@editionventures.be, zodat we binnen een redelijke termijn de persoonsgegevens van uw kind kunnen verwijderen.

De Groupe Edition Ventures raadt ouders aan te waken over de activiteiten van hun kinderen op het internet.

9. Beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens

Edition Ventures neemt de technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen in acht die noodzakelijk en passend zijn voor de bescherming van persoonsgegevens en van de privacy tegen ongeoorloofde toegang en verwerking, onwettige verwerking, verlies, onopzettelijk toegebrachte schade en ongeoorloofde wijziging of vernietiging van de verzamelde informatie.

De werknemers en medewerkers van Edition Ventures hebben in het kader van de uitoefening van hun functie toegang tot de persoonsgegevens van het bedrijf om hun taken correct te kunnen uitvoeren. Deze personen worden met zorg geselecteerd en zijn beperkt in aantal.

We maken gebruik van gepaste technische en organisatorische maatregelen, zoals versleuteling van onze gegevens, pseudonimisering of anonimisering, gecontroleerde toegang tot gegevens of de beperking van werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens.

De genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en geactualiseerd om de persoonsgegevens maximaal te beschermen.

Edition Ventures is verplicht de persoonsgegevens te beschermen. Die verplichting is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. We garanderen geen absolute bescherming van de persoonsgegevens en we zijn niet aansprakelijk wanneer iemand zich er kwaadwillig of frauduleus toegang tot verschaft. We zullen u binnen een redelijke termijn informeren, mocht een dergelijke situatie zich voordoen.

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens via sociale media, monetisatieplatformen of sites van handelaars op onze (mobiele) websites zijn wij, samen met die derden, enkel aansprakelijk voor die verwerkingsoperaties waarvoor we effectief de doeleinden en middelen om de persoonsgegevens te verwerken mee hebben bepaald.

Edition Ventures nodigt betrokkenen uit om het beleid voor persoonsgegevensverwerking van sociale media en van onze externe partners op hun respectieve sites te lezen.

10. Overdracht van persoonsgegevens

Bij het verwerken van uw gegevens is de Groupe Edition Ventures verplicht u te informeren over die verwerking en over de verspreiding, de bestemming en het doel van de overdracht van uw gegevens.

In principe is het verboden om persoonsgegevens te verkopen en/of door te geven aan commerciële partners of derden.

Er zijn uitzonderingen op dat principe.

. Onze rechthebbenden en bedrijven die deel uitmaken van de Groupe Edition Ventures kunnen persoonsgegevens ontvangen voor dezelfde doeleinden als vermeld in deze privacyverklaring.

. Wij doen een beroep op derden of onderaannemers om bepaalde activiteiten uit te voeren. Die externe partijen worden geacht om uw gegevens te gebruiken overeenkomstig de taken die hun werden toevertrouwd. We willen hierbij benadrukken dat onderaannemers uw gegevens niet mogen gebruiken voor hun eigen doeleinden. We letten erop dat het beheren van de gegevens door derden of onderaannemers gebeurt op een veilige en respectvolle manier, en met de nodige zorgvuldigheid.

. Onze externe dienstverleners en partners verwerken de gegevens via hun diensten (om functionaliteiten aan te bieden of om de beveiliging van de sites van de Groupe Edition Ventures te helpen verbeteren bijvoorbeeld). Dat omvat onder meer (zonder daartoe beperkt te zijn) de personalisatie van alle soorten inhoud, de selectie en verspreiding van aankondigingen, het maken van rapporten en het doen van metingen, of in het algemeen alle andere manieren die de verwerking van persoonsgegevens impliceert voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven, of in andere gevallen waarin u ervan op de hoogte wordt gebracht dat wij uw persoonsgegevens verzamelen.

. De monetisatieplatformen verwerken of dragen via het content delivery network uw persoonsgegevens over naar andere landen dan het land waar ze werden verzameld of waar u verblijft. De wet op gegevensbescherming in het land waarin de persoonsgegevens worden verwerkt of overgedragen, kunnen verschillen of minder bescherming bieden. Toch moeten de betrokken partners/onderaannemers passende beveiligingsmaatregelen nemen zodat uw persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met hun privacybeleid. Al hun gegevensoverdrachten worden beschermd door standaard contractbepalingen en akkoorden over de verwerking van gegevens van de Europese autoriteiten, wanneer dat vereist is door de Europese wet op de gegevensbescherming.

. Wat het verzenden van advertenties betreft, ontvangen de derden die belast zijn met die opdracht uw gegevens alleen als u akkoord bent gegaan met die gegevensverwerking. U kunt zich op elk moment uitschrijven uit hun databases in overeenstemming met hun beleid of cookies, tags, logbestanden en andere gebruikte files en technologieën uitschakelen door de stappen beschreven in punt 12 te volgen. In geen enkel geval zijn wij aansprakelijk voor de contractuele relatie die u met hen aangaat.

. De wet laat ook uitzonderingen toe op het verbod om persoonsgegevens te verkopen en/of door te geven. Wanneer iemand de eer van een persoon ernstig schaadt door een commentaar op het forum van een van onze webmagazines te schrijven en zijn gebruikersnaam laat geen identificatie toe, dan kunnen de gerechtelijke overheden of de politiediensten zich ertoe genoodzaakt zien ons het e-mailadres of IP-adres te vragen dat achter de betreffende gebruiker schuilgaat. Als zo’n vraag aan de wettelijke vereisten voldoet, dan zijn we verplicht op die vraag in te gaan. In geval van wanbetaling worden uw persoonsgegevens eveneens overgedragen aan derden om een incassoprocedure op te starten.

. Wanneer u ons toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens door derden, mogen wij die toestemming wettelijk gezien overdragen. Als u het ermee eens bent dat uw gegevens worden overgedragen aan een van onze klanten ingevolge een van onze acties, kan die klant gebruik maken van uw gegevens voor zijn eigen doeleinden. Wij zijn dan niet langer aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten. Toch waken wij erover dat het beheren van de gegevens door onze klanten of partners met respect en op een veilige manier gebeurt, en dat met de gegevens wordt omgegaan zoals een goede huisvader dat zou doen. We zullen u ook de informatie communiceren die nodig is voor een dergelijk overdrachtsverzoek (identificatie van de derde, doel van de overdracht en bestemming van de behandeling).

Buiten de hierboven beschreven gevallen verbinden we ons ertoe om u uitdrukkelijk de informatie te communiceren met betrekking tot derden die uw gegevens op een andere manier dan beschreven in dit onderdeel zouden ontvangen, naast het doel van de overdracht van uw gegevens en de bestemming van de verwerking ervan. Waar de wet dat vereist, zullen wij u om uw uitdrukkelijke toestemming vragen en krijgt u de mogelijkheid om u daartegen te verzetten.

Weet dat u, als u niet langer geïnteresseerd bent in onze content of in de acties of promoties van onze adverteerders, altijd de mogelijkheid hebt om u af te melden via een link onderaan onze e-mails.

We delen ook anonieme gegevens of categorieën van mensen geïnventariseerd door de Groupe Edition Ventures met derden, om hun van informatie te voorzien zoals het aantal keer dat er geklikt werd op de ene of de andere advertentie of over onze categorieën lezers en hun interessegebieden. Weet tot slot ook dat het niet mogelijk is om u te identificeren via anonieme gegevens.

11. De rechten van betrokken personen

Naargelang het toepasselijke recht beschikt u eventueel over nog andere rechten. In voorkomend geval dient u ons een dubbelzijdige kopie van uw identiteitskaart te bezorgen om volgende rechten uit te kunnen oefenen:

 • Het recht om toegang tot persoonsgegevens te vragen, het recht op rechtzetting en het recht om gegevens te wissen;
 • Het recht zich te verzetten, de gegevensverwerking te beperken en het recht om uw toestemming in te trekken;
 • Het recht om gegevens over te dragen.

a) Recht op inzage, correctie en schrapping

Recht op inzage: u hebt het recht om kosteloos toegang te krijgen tot uw gegevens en om die gegevens op te vragen die verwerkt worden door de Groupe Edition Ventures.

Recht op correctie: u kunt vragen om de persoonsgegevens die over u zijn bewaard aan te vullen of te corrigeren als ze onvolledig of onjuist zijn.

Recht op schrapping: u kunt vragen uw gegevens te wissen, afhankelijk van de situatie en

volgens de algemene verordening betreffende de gegevensbescherming. Het recht op schrapping slaat onder meer op:

 • de gegevens die niet langer bruikbaar zijn voor het doeleinde waarvoor ze waren verzameld of verwerkt door Edition Ventures;
 • de gegevens waarvoor u uw toestemming intrekt, op voorwaarde dat de toestemming de enige juridische grondslag is voor de verwerking van de persoonsgegevens;
 • de gegevens waarvoor u een legitieme reden hebt;
 • persoonsgegevens die het voorwerp zijn geweest van onwettige verwerking;
 • of wanneer de wet dit vereist.

Houd er rekening mee dat we uw gegevens mogelijk niet kunnen wissen, bijvoorbeeld wanneer Edition Ventures het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie moet vrijwaren in een specifiek geval of wanneer het bedrijf de gegevens om juridische redenen moet bewaren.

U garandeert dat de informatie die u verstrekt juist, actueel en volledig is. U gaat ermee akkoord om indien nodig deze informatie zo snel mogelijk te updaten zodat de gegevens de realiteit weergeven. Als blijkt dat de verstrekte gegevens onnauwkeurig zijn of foutief, dan behoudt de Groupe Edition Ventures zich het recht voor om, tijdelijk of definitief, alle of een deel van sommige of van al onze producten of diensten te weigeren.

b) Het recht zich te verzetten tegen de gegevensverwerking en die te beperken en het het recht tot intrekken van de toestemming

 • Het recht om zich tegen de gegevensverwerking te verzetten, in het bijzonder het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing of commerciële doeleinden.

U hebt het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die u specifiek eigen zijn. Afhankelijk van het geval, zullen we de belangen afwegen die daarbij in het geding zijn.

Wat het recht op verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing of commerciële doeleinden betreft: u kunt dit gebruik stopzetten zonder dat u uw beslissing hoeft te verantwoorden. Dat geldt ook voor wat betreft de overdracht, voor dezelfde doeleinden, van uw gegevens aan derden.

We doelen met name op situaties waarin de gegevens van de betrokken personen verwerkt worden voor gepersonaliseerde aanbiedingen of worden gecombineerd als onderdeel van een profilering, of gebruikt worden om informatie en aanbiedingen te ontvangen.

 • Het recht op het beperken van de gegevensverwerking.

U hebt ook het recht om het gebruik van uw gegevens voor bepaalde verwerkingen te beperken als u wilt dat Edition Ventures die niet meer uitvoert.

 • Het recht om uw toestemming in te trekken.

U kunt te allen tijde de toestemming intrekken die u hebt verleend, naargelang het geval, voor de verwerking van uw gegevens, en dit zonder specifieke formaliteiten maar wel zonder dat de rechtmatigheid van de gegevensverwerking gebaseerd op de toestemming die gegeven was voor de intrekking aldus kan worden aangetast.

c) Het recht op overdraagbaarheid van gegevens

De betrokken persoon heeft het recht om persoonsgegevens die de Groupe Edition Ventures heeft bewaard te ontvangen in een courant, gestructureerd format dat machinaal leesbaar is. Rekening houdend met wat technisch mogelijk is, kan de betrokken persoon Edition Ventures vragen deze gegevens rechtstreeks over te dragen aan een derde van zijn keuze.

Het recht op overdraagbaarheid heeft betrekking op de persoonsgegevens die de betrokken persoon via geautomatiseerde processen gegeven heeft en die hem betreffen ingevolge gegevensverwerking(en) gebaseerd op de toestemming of uitvoering van een contract.

d) Klacht bij edition ventures of een belgische instantie bevoegd op het vlak van gegevensbescherming

Betrokken personen hebben altijd het recht om een ​​klacht in te dienen bij Edition Ventures of een Belgische instantie bevoegd voor de bescherming van persoonsgegevens, in België bekend onder de naam Gegevensbeschermingsautoriteit.

e) Respect voor privacy en persoonsgegevens

Om een ​​van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, verwijzen wij u naar punt 15 van deze privacyverklaring.

f) Redenen voor weigering

We geven geen gevolg aan uw verzoek wanneer:

 • dit u niet (alleen) betreft;
 • dit gaat over de wijziging van gegevens die niet onjuist blijken te zijn of waarmee deze niet recht worden gezet;
 • dit gaat over de totale verwijdering van gegevens terwijl de wet vereist dat bepaalde gegevens worden bewaard, met name in de belastingwetgeving.

12. Het beleid met betrekking tot cookies die worden gebruikt door de websites van de Groupe Edition Ventures

a) Definites

Hieronder leggen we uit wat we verstaan onder de gebruikte termen.

 • Categorieën van apparaten of eindapparatuur: toestellen zoals draagbare of vaste computers, smartphone, tablet …
 • Cookies: kleine digitale tekstbestanden geplaatst of gelezen op uw apparaten wanneer u onze (mobiele) websites bezoekt en gebruikt. Wanneer u een website bezoekt, geven cookies op anonieme wijze elke gebruiker een specifieke referentie. Ze vergemakkelijken ook het latere gebruik van de (mobiele) site door de geïdentificeerde persoon, door de site rechtstreeks in de taal van die persoon te tonen bijvoorbeeld.
 • Webbakens of pixeltags: (onzichtbare) grafische bestanden op een webpagina of in een e-mail. Ze verzamelen informatie over het gedrag van bezoekers van de (mobiele) site. Webbakens of pixeltags worden geactiveerd wanneer een bezoeker surft op een van onze (mobiele) websites of wanneer hij een weblink opent die hem per e-mail wordt toegestuurd en hij de overeenkomstige informatie leest. We gebruiken webbaken-technologie om een register aan te leggen van bezoekersactiviteiten op onze (mobiele) websites. Dankzij deze technologie weten we welke onderdelen van de sites worden bezocht, en wanneer en van waar ze worden bezocht.

Door cookies en webbakens/pixeltags te combineren, kan webgedrag aan specifieke gebruikers worden gelinkt.

 • Computer-, traceer- of logbestanden: bestanden waarmee je alle verzoeken aan de hostingserver of aan zijn besturingssysteem kunt traceren. Ze laten toe om precieze aanwijzingen te verzamelen over het verkeer op de (mobiele) website en de bezoekers ervan te analyseren.

De gebruikte bestanden en technologieën kunnen tijdelijk zijn (sessiecookies worden verwijderd zodra u de browser sluit), permanent (sommige cookies worden pas gewist wanneer u dat zelf doet of na een vastgestelde termijn) of allebei tegelijk.

Sommige cookies, bestanden en technologieën worden geïnstalleerd en beheerd door derden. Dat laat onder meer het gebruik van bepaalde functies op onze sites toe, of het delen van informatie via sociale media. Edition Ventures wijst elke aansprakelijkheid af wanneer derden dergelijke bestanden en technologieën gebruiken bij het verzamelen, verwerken en/of verwerven van de gegevens op een geautomatiseerde manier.

We letten erop dat de bestanden en technologieën gebruikt door Edition Ventures geen virussen of schadelijke apps bevatten.

b) Werking en toestemming

Wanneer u onze sites bezoekt, wordt een webbanner weergegeven om u op de hoogte te stellen van het gebruik van cookies. Met dezelfde banner hebt u controle over uw gebruikerservaring via het beheer van cookies dat op onze verschillende sites wordt aangeboden.

Edition Ventures maakt gebruik van drie soorten cookies:

1. Functionele cookies [onuitvinkbaar]

Deze cookies zijn essentieel. Ze zijn nodig voor een efficiënte en adequate verbinding, en garanderen ook uw veiligheid in de online omgeving.

Functionele cookies verzamelen en verwerken anonieme gegevens, bijvoorbeeld over de manier waarop u de site gebruikt, met de bedoeling om in het algemeen uw gebruik van de site te vergemakkelijken.

2. Comfortcookies [aan te vinken]

Comfortcookies verbeteren uw gebruikerservaring en het gebruik van onze sites door uw persoonlijke voorkeuren te onthouden. Ze registreren bijvoorbeeld dat u onze sites doorbladert in het Nederlands. Wanneer u later nog eens een van onze sites bezoekt, wordt die meteen in het Nederlands weergegeven.

Via deze cookies kunnen we ook tegemoetkomen aan uw voorkeuren en interesses met informatie en aanbiedingen op de sites.

3. Commerciële cookies [aan te vinken]

In ons bedrijfsbeleid staat de klantervaring centraal. Om aan uw verwachtingen tegemoet te komen in het licht van de interesses die we verzameld hebben op onze sites, maar ook op andere sites en sociale media, wordt de inhoud van de advertenties van Edition Ventures afgestemd op uw voorkeuren. Cookies gebaseerd op toetsing van de verschillende aspecten van uw persoonlijkheid worden geïnstalleerd door Edition Ventures en door derden voor commerciële doeleinden, maar ook op sociale media.

De webbanner die verschijnt wanneer u een van onze sites bezoekt, biedt u de mogelijkheid om comfortcookies en commerciële cookies aan te vinken. Door cookies te accepteren op een van de sites, gaat u ook akkoord met ons beleid inzake cookiegebruik, dat in de banner kort wordt beschreven met verwijzing naar het volledige beleid. Wat uw voorkeuren in verband met het gebruik van cookies betreft, die kunt u op elk gewenst moment aanpassen. Functionele cookies kunt u niet weigeren aangezien ze essentieel zijn voor een adequate en efficiënte verbinding.

Wanneer cookies, bestanden of technologieën door derden worden gebruikt via een site van Edition Ventures met het doel om op geautomatiseerde manier gegevens te verzamelen, te verwerken of eventueel te verrijken, dan delen we met die derden alleen aansprakelijkheid voor die verrichtingen waarvoor we effectief met hen de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens hebben bepaald.

Sommige van deze cookies, bestanden of technologieën kunnen u direct of indirect identificeren. Als u meer informatie wenst, nodigen wij u uit om ons cookiebeleid te raadplegen.

c) Monetisatieplatformen

Wanneer u surft op de sites van de Groupe Edition Ventures met geactiveerde affiliate links zullen cookies op uw computer worden geplaatst, zodat het monetisatieplatform kan opmaken wat u interesseert. De cookies dienen om de bezoekers te segmenteren, onder meer dankzij de synchronisatie van cookies die door derden worden gebruikt. Aan de hand van die profielen is het mogelijk om websites te personaliseren en de inhoud af te stemmen op de bezoeker, naast het creëren van reclame aangepast aan diens criteria en voorkeuren.

Cookies worden ook gebruikt door de platformen om monetisatiekoppelingen te optimaliseren en de service aan uitgevers, handelaars, adverteerders en gebruikers verbeteren.

We nodigen u uit om het cookiebeleid van de monetisatieplatformen in kwestie te raadplegen vraag voor meer informatie:

U kunt ook de cookies die worden gebruikt door Skimlinks uitschakelen door naar het volgende adres te gaan: https://optout.skimlinks.com/?tested=1.

d) Bewaartermijn van cookies

De bewaartermijn varieert van cookie tot cookie. In principe blijven cookies bewaard zolang de gebruiker ze niet verwijdert.

e) Het uitschakelen van cookies, webbakens, logbestanden en andere bestanden en technologieën die worden gebruikt door de groupe edition ventures of door derden

Volg voor het uitschakelen van al die elementen de instructies van de gebruikte browser:

Via de site http://www.youronlinechoices.com/be-nl/ kunt u cookies uitschakelen door de keuze van gegevensverwerking te geven aan de betrokken personen.

Het geheel of gedeeltelijk verwijderen van cookies, webbakens, logbestanden of tools die antireclame-technologieën detecteren kan een optimaal gebruik van de (mobiele) website in de weg staan.

f) Aanvullende informatie over afwijkingen van online gedragsgerichte advertenties in het algemeen

Verschillende organisaties bieden ook informatie over online gedragsgerichte advertenties, naast algemene toestemmingsopties. U vindt hieronder een lijst van enkele van die organisaties en links naar sites waar u aanvullende informatie kunt lezen.

13. Verklaring van respect voor privacy en de evolutie ervan in de tijd

De Groupe Edition Ventures behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk gewenst moment te wijzigen. Wij nodigen u uit om dit statement regelmatig te raadplegen.

In het geval van een substantiële wijziging zullen wij u op de hoogte brengen, via een banner op de (mobiele) website bijvoorbeeld. Aanpassingen aan de privacyverklaring zijn van toepassing zodra de wijzigingen gepubliceerd zijn op een van de sites van de Groupe Edition Ventures.

14. Toepasselijk recht

De verwerking van persoonsgegevens door de Groupe Edition Ventures is onderworpen aan het Belgisch recht.

15. Ons contacteren

Voor vragen over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen:

– Per e-mail: privacy@editionventures.be of didier@editionventures.be.
– Per post: Edition Ventures N.V. ter attentie van de afdeling privacybescherming en van Mr. Henet, Chaussée de Louvain 431 D te 1380 Lasne.
– Via de rubriek contact op de website www.editionventures.be.

Als u ons per post een verzoek opstuurt, vragen wij u volgende informatie bij te voegen:

– uw voor- en achternaam;
– uw adres;
– uw bericht;
– een dubbelzijdige kopie van de identiteitskaart, waarbij u uw rijksregisternummer en uw foto moet verbergen;
– uw handtekening

We hebben uw voor- en achternaam nodig om uw identiteit te kennen en het daaraan gekoppelde dossier. Het adres stelt ons in staat om u te antwoorden. Het bericht verleent zekerheid aangaande de informatie die u van ons vraagt ​​of de verzoeken die we moeten beantwoorden. De identiteitskaart stelt ons in staat om zeker te zijn van de ware identiteit van de betrokken persoon en om aldus elke niet-toegestane publicatie te vermijden.

Het is mogelijk dat we u om aanvullende informatie vragen om ons bijvoorbeeld te vergewissen van de aanvraag die u ons stuurt.

We hebben 30 dagen om op uw verzoek te reageren. Deze periode begint te lopen zodra Groupe Edition Ventures uw verzoek heeft ontvangen en in het bezit is van alle informatie die nodig is om uw aanvraag te behandelen, inclusief eventuele bijkomende informatie die zal worden gevraagd.

We zullen alle praktische en redelijke stappen nemen om uw verzoek te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de normen van het vak.

CIM Internet

Deze site neemt deel aan de CIM Internet Studie. Sites met het  logo verzamelen informatie over het aantal bezoekers en het aantal bezochte pagina’s met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server wordt geplaatst op uw harde schijf. Daarbij wordt geen software geïnstalleerd. Een cookie brengt op geen enkele manier schade toe aan uw apparatuur of aan de programma’s die u gebruikt.

De gegevens die verzameld worden in het kader van deze studie zijn volledig anoniem. Ze worden uitsluitend gebruikt in het kader van deze studie. Het CIM waakt erover dat bij de verwerking van de gegevens alle GDPR voorschriften worden gerespecteerd.

Op de website van het CIM vindt u meer informatie over de studie en de resultaten van de meting.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 25 mei 2018.